Koninklijk besluit betreffende de warmwatermeters.

Gepubliceerd op:DROIT ECONOMIQUE
 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de warmwatermeters, bestemd om continu het volume van het doorstromend warm water te meten, uitgezonderd de warmwatermeters bestemd om te worden ingebouwd in een systeem voor overbrenging van thermische energie.Deze meters zijn voorzien van een meetwerk dat een telwerk aandrijft.Met warm water wordt hier bedoeld water waarvan de temperatuur hoger is dan 30°C en niet hoger dan 90°C.

Art. 2. De warmwatermeters zijn onderworpen aan modelgoedkeuring, aan eerste ijk, periodieke ijk en technische controle.Om de modelgoedkeuring te bekomen en de aanvaardingsmerken bij eerste ijk, periodieke ijk en bij technische controle, naargelang het geval te kunnen ontvangen, moeten de warmwatermeters voldoen aan de metrologische voorschriften bepaald in het bij dit besluit gevoegd reglement.Deze metrologische voorschriften zijn eveneens van toepassing voor de E.E.G.-modelgoedkeuring en voor de E.E.G.-eerste ijk.

Art. 3. De warmwatermeters waarvan de ijk- of zegelmerken weggenomen of vernietigd worden ingevolge een herstelling of regeling moeten een herstellingsplaatje dragen met het merk van de hersteller, aangenomen door de Metrologische Dienst, en moeten ingeschreven worden in een daartoe bestemd register bij de hersteller met de datum van de herstelling.De herstelde meters alsook de meters waarvan de ijk- of zegelmerken verdwenen of beschadigd zijn, moeten door de hersteller of de eigenaar weer aan eerste ijk onderworpen worden.

Art. 4. De proeven met het oog op de modelgoedkeuring worden uitgevoerd in het proefstation van de Metrologische Dienst of zo nodig in een ander door deze Dienst aangewezen station.

Art. 5. De eerste ijk, de periodieke ijk of de technische controle hebben plaats volgens de modaliteiten voorzien in het bij dit besluit gevoegd reglement in een proefstation aangenomen door de Metrologische Dienst, of in het proefstation van de Metrologische Dienst.De periodieke ijk heeft plaats om de acht jaar.

Art. 6. Het bedrag van de ijklonen wordt in de volgende tabel vastgelegd :

-------------------|---------------|------------------|-------------------

Nominaal debiet | Model | Ijkloon voor | Model

van de | goedkeuring | eersten ijk | goedkeurings-

warmwatermeter | | Ijkloon voor | merk

| | periodieke ijk |

-------------------|---------------|------------------|-------------------

Tot en met | | |

2,5 m3/h | 100 000 F | 15 F | 10 F

-------------------|---------------|------------------|-------------------

boven 2,5 m3/h | | |

t/m 10 m3/h | 100 000 F | 30 F | 20 F

-------------------|---------------|------------------|-------------------

boven 10 m3/h | | |

t/m 100 m3/h | 150 000 F | 100 F | 80 F

-------------------|---------------|------------------|-------------------

meer dan | | |

100 m3/h | 150 000 F | 200 F | 180 F

-------------------|---------------|------------------|-------------------

en per 100 m3/h | | |

meer | 50 000 F | 100 F | 80 F

Het ijkloon voor technische controle is vastgelegd op :1° F 1 000 voor de meters met een Qn lager of gelijk aan 5 m3/h;2° F 2 000 voor de meters met een Qn boven 5 m3/h.Indien de eerste ijk of de periodieke ijk plaats heeft in het proefstation van de Metrologische Dienst, wordt het bedrag van het ijkloon 400 pct. van het bedrag van het ijkloon voorzien in de tabel hierboven.Bij voortijdige beëindiging van een onderzoek wordt het verschuldigde bedrag, per schijven van 20 pct. verminderd afhankelijk van de omvang van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Art. 7. De warmwatermeters in gebruik op datum van het inwerkingtreden van dit besluit mogen in dienst behouden worden tot (31 december 1987). Indien ze vóór die datum verwijderd worden, mogen ze niet opnieuw in dienst genomen worden zonder onderworpen geweest te zijn aan de eerste ijk.

Art. 8. Voor de warmwatermeters in gebruik, waarvan het model niet voldoet aan alle voorschriften van het bij dit besluit gevoegd reglement, kan tot 31 december 1985 een beperkte modelgoedkeuring aangevraagd worden. De warmwatermeters die voldoen aan deze beperkte modelgoedkeuring mogen aangeboden worden tot de eerste ijk tot (31 december 1987). De aanvaarding bij eerste ijk van warmwatermeters op basis van een beperkte modelgoedkeuring zal geschieden op grond van de voorschriften bepaald in het bij dit besluit gevoegd reglement.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 10. Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. N. Bijlage : Reglement betreffende de warmwatermeters.HOOFDSTUK I N. _ Terminologie en definities1.0. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op warmwatermeters, hierna meters genoemd, waarvan de werking berust op een rechtstreeks mechanisch procédé waarbij gebruik wordt gemaakt van meetkamers met beweegbare wanden of van het effect van de snelheid van het water op de draaiing van een beweegbaar orgaan (turbine, schroef, enz.).Het is niet van toepassing op meters die van elektronische inrichtingen zijn voorzien.1.1. Debiet.Het debiet is het quotiënt van het volume water dat door de meter stroomt en de doorstroomtijd van dat volume.1.2. Afgeleverd volume.Het in een bepaalde tijd afgeleverde volume is de totale hoeveelheid water die in die tijd door de meter is gestroomd.1.3. Maximaal meetvermogen : Qmax.Het maximale meetvermogen Qmax is het grootste debiet waarbij de meter gedurende beperkte bedrijfsperioden moet kunnen werken zonder dat hij wordt beschadigd en zonder dat de maximaal toelaatbare fouten of de maximaal toelaatbare waarde van het drukverlies worden overschreden.1.4. Nominaal meetvermogen : Qn.Het nominale meetvermogen Qn is gelijk aan de helft van het maximale meetvermogen...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT