Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld, van February 23, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, uitgezonderd de werkgevers en hun werklieden van het arrondissement Verviers en deze bedoeld in artikel 1, § 1, 1°, c), van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid.

Art. 2. Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, kan de regeling van gedeeltelijke arbeid voor een duur van ten hoogste zes maanden worden ingevoerd indien zij minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken omvat. Wanneer de regeling van gedeeltelijke arbeid de maximumduur van zes maanden heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren alvorens een volledige schorsing of een nieuwe regeling van gedeeltelijke arbeid kan ingaan.

Art. 3. Van de in het artikel 2 geboden mogelijkheid mag enkel gebruik worden gemaakt, mits kennisgeving wordt gedaan door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de aanplakking niet inbegrepen.

De aanplakking kan worden vervangen door een geschreven kennisgeving aan iedere werkloos gestelde werkman, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de kennisgeving niet inbegrepen.

Art. 4. Met toepassing van artikel 51, § 1, vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten vermeldt de in artikel 3 bedoelde kennisgeving de datum waarop de regeling van gedeeltelijke arbeid ingaat, de datum waarop deze regeling een einde neemt, alsook de data waarop de werklieden werkloos worden gesteld.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 13 april 2021 en treedt buiten werking op 12 april 2022.

Art. 6. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 7 februari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, § 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001 en gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2011 en 15 januari 2018, en § 3, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 26 juni 1992;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT