Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/41 van 7 december 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, de 6 mai 2022

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/41 van 7 december 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

(NOTA : voor de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/41 van 7 december 2021, zie 2021-12-07/13)

Handtekening

Gegeven te Brussel, 23 februari 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT