Koninklijk besluit van 6 februari 2024 tot aanwijzing van de sociaal bemiddelaar in het kader van het vakbondsstatuut van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, de 5 avril 2024

Artikel 1. Worden aangewezen om de functie van sociaal bemiddelaar in het kader van het statuut van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat uit te oefenen : - de sociale bemiddelaars van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg die, 1° voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 58 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2006 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2004 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat; en 2° beschikken over een veiligheidsmachtiging van minstens niveau "geheim". Art. 2. Het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot aanwijzing van de sociaal bemiddelaar in het kader van het vakbondsstatuut van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat wordt opgeheven. Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. Handtekening Gegeven te Brussel, 6 februari 2024.FILIPVan Koningswege :De Minister van Justitie,P. VAN TIGCHELT Aanhef FILIP, Koning der...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT