Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, de 5 novembre 2023

Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale overheidsdienst Financiën, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 april 2022, wordt vervangen als volgt:

"Art. 4. De Algemene administratie van de inning en de invordering wordt belast met:

 1. de uitvoering van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de inning en de invordering van de belastingen, rechten en gelijkgestelde belastingen bedoeld in artikel 2. Zij verzekert slechts, voor elk gewest, de inning en de invordering van de belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° en 12° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, voor zover de dienst van deze belastingen niet werd overgenomen door het betrokken gewest;

 2. de toewijzing van de ontvangsten voor orde ten bate van de provinciën, de gemeenten en agglomeraties van gemeenten, na aftrek van de ontheffingen die voor hun rekening werden vereffend in de loop van de maand van de inning van deze ontvangsten;

 3. de behandeling van de teruggaven van de belastingen, rechten en gelijkgestelde belastingen bedoeld in artikel 2 en van de teruggaven met betrekking tot de ontvangsten bedoeld onder 6° tot 10° ;

 4. de betaling van de onder 3° bedoelde teruggaven die niet werden uitgevoerd omwille van juridische of administratieve redenen;

 5. de betaling van de onder 3° bedoelde teruggaven die werden uitbetaald doch die terugkeren op de financiële rekening van de centraliserend rekenplichtige;

 6. de uitvoering van de volgende titels van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, en zijn uitvoeringsbesluiten:

  1. Titel I voor wat betreft de inning van de registratierechten, de interesten en de boeten op de akten bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3°, al dan niet samen met bijlagen, of de plaatsbeschrijving die niet samen met de hiervoor bedoelde akten wordt aangeboden;

  2. Titel I voor wat betreft de inning van het speciaal registratierecht op de nationaliteit en op de verzoeken tot verandering van naam voldaan aan het elektronische loket via MyMinfin;

  3. Titel II voor wat betreft de inning van de hypotheekrechten;

  4. Titel III voor wat betreft de inning en de invordering van de rolrechten.

 7. de inning van de retributies bedoeld in artikel 146 van de Hypotheekwet van 16 december 1851;

 8. de inning en de invordering van alle niet-fiscale schuldvorderingen van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten en de instellingen die ervan afhangen, waarmee ze belast...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT