Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 waarbij aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, een verlenging van de vergunningen verleend wordt voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek van Loenhout, de 20 juillet 2023

Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 september 2006 waarbij aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, een verlenging van de vergunningen verleend wordt voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek van Loenhout, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 april 2008, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"In afwijking van het vierde lid, mag er eveneens tijdelijk, gedurende maximaal vijf jaar te rekenen vanaf 15 juli 2023, een beperkte hoeveelheid van maximaal 3.000 (n)m3 waterstofgas worden opgeslagen in het kader van een testproject. De fractie waterstofgas die om technische redenen niet terug kan onttrokken worden uit de bergruimte in situ, mag hier aanwezig blijven na afloop van het testproject.".

Art. 2. Punt 2.5.1.2. van de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 april 2008 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 september 2013, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Het waterstofgas moet worden geïnjecteerd via put DZH5.".

Art. 3. In de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 april 2008 en 29 september 2013, wordt een punt 2.11 ingevoegd, luidende:

"2.11. Tijdelijke opslag waterstofgas.

2.11.1. De vergunninghouder moet onderzoek uitvoeren naar de geschiktheid van de afsluitende lagen die in contact komen met het waterstofgas door het uitvoeren van reactorexperimenten tussen gasmengsel en de gesteenten, met name minimaal voor de formaties van Chokier en Andenne.

2.11.2. De vergunninghouder moet onderzoek uitvoeren naar de geschiktheid van de cementpluggen door het uitvoeren van reactorexperimenten.

2.11.3. De vergunninghouder moet, ten laatste één maand na de eerste injectie van het waterstofgas, rapporteren over de heringebruikstelling van en de aanpassingen aan put DZH5.

2.11.4. De vergunninghouder moet de gegevens, resultaten en interpretatie van de resultaten van het testproject en de onderzoeken van punt 2.11.1. en 2.11.2. om de zes maanden overmaken aan de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.

2.11.5. De vergunninghouder moet de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid informeren zodra het testproject beëindigd is.

2.11.6. De vergunninghouder moet het eindrapport van het testproject, ten laatste zes maanden na de beëindiging van het project, bezorgen aan de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.".

Art. 4. Inbreuken op voorgaande...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT