Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering, de 4 juillet 2023

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering, wordt vervangen als volgt:

"Koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering van de capaciteiten in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme".

Art. 2. In artikel 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1 worden de woorden "van 29 april 1999" ingevoegd tussen de woorden "hierna de "wet"" en de woorden "genoemd, zijn van toepassing op dit besluit.";

 2. in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de bepaling onder 2° worden de woorden "artikel 18" vervangen door de woorden "artikel 19";

  2. de bepaling onder 11° wordt vervangen als volgt:

  "11° "dagelijks programma": het productieprogramma, uitgedrukt in MW of het verbruiksprogramma van een eenheid in de capaciteitsmarkt, gegeven op kwartierbasis, opgelegd door het standaardcontract met betrekking tot de verantwoordelijke voor de programmatie in overeenstemming met de gedragscode bedoeld in artikel 11, § 2, van de wet van 29 april 1999.".

  Art. 3. In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit, wordt het derde lid vervangen als volgt:

  "Een indirecte buitenlandse capaciteit en een niet bewezen capaciteit vallen automatisch onder de capaciteitscategorie bedoeld in het eerste lid, 4° .".

  Art. 4. Artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "In afwijking van het tweede lid worden als in aanmerking komende kosten beschouwd: investeringsuitgaven die worden besteld uiterlijk één jaar vóór de datum van publicatie van de resultaten van de veiling georganiseerd één jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, of van de veiling georganiseerd één jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2026, waarin het bod op deze capaciteit wordt geselecteerd."

  Art. 5. Artikel 6, § 3 van hetzelfde besluit, wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in het eerste lid worden de woorden ", overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, zevende lid en § 9, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt" opgeheven;

 4. in het derde lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de bepaling onder 6° wordt aangevuld met de woorden ", inclusief totale investeringskosten, in aanmerking komende kosten en niet in aanmerking komende kosten, afhankelijk van de mate van detail die het informaticaplatform vereist";

  2. in de bepaling onder 9° worden de woorden "artikel 18" vervangen door de woorden "artikel 19".

  Art. 7. In artikel 9, van hetzelfde besluit, worden de woorden `een verzoek' vervangen door het woord `verzoeken'."

  Art. 8. Artikel 10, § 1, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "Indien de capaciteit door de netbeheerder niet is geprekwalificeerd voor veilingen die plaatsvinden in het jaar waarin het investeringsdossier wordt ingediend, wijst de commissie de aanvraag af.".

  Art. 9. Artikel 19, § 1, 1°, a), van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt:

  "a) noch hij, noch de leden van zijn team worden voor een andere opdracht dan die van technisch expert tewerkgesteld of bezoldigd door deze capaciteitshouder of -leverancier, dan wel door een vennootschap die met deze in verband staat; en werden de afgelopen twee jaar niet tewerkgesteld of bezoldigd door deze capaciteitshouder of -leverancier, dan wel door een vennootschap van dezelfde groep voor een andere opdracht dan die van technisch expert."

  Art. 10. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 4, dat in werking treedt tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van een bericht waaruit het volgende blijkt:

 5. de kennisgeving van de beslissing van de Europese Commissie dat de wijziging van bestaande steun vervat in artikel 4, geen onverenigbare steun uitmaakt in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, of

 6. het verstrijken van de termijnen bedoeld in artikel 4 van de verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zodanig dat de wijziging van bestaande steun vervat in artikel 4, toegepast mag worden.

  De minister bevoegd voor Energie doet een dergelijk bericht in het Belgisch Staatsblad publiceren uiterlijk tien dagen na ontvangst van die beslissing van de Europese Commissie dan wel binnen tien dagen na het verstrijken van die termijn.

  Art. 11. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 4 juli 2023.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Energie,

  T. VAN DER STRAETEN

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7undecies, § 9, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2021;

  Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering;

  Gelet op de raadplegingen van de marktdeelnemers georganiseerd van 17 februari 2023 tot en met 10 maart 2023;

  Gelet op het voorstel (C)2516 van 30 maart 2023 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;

  Gelet op het advies van de netbeheerder van 30 maart 2023 over het voorstel (C)2516 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas van 30 maart 2023;

  Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2023;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 28 april 2023;

  Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

  Gelet op advies 73.577/3 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

  Op de voordracht van de Minister van Energie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

  Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

  Verslag aan de Koning

  VERSLAG AAN DE KONING

  Sire,

  Voorliggend koninklijk besluit beoogt de wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering (hierna "het koninklijk besluit van 4 juni 2021").

  Wettelijk kader

  Het koninklijk besluit van 4 juni 2021 vindt zijn rechtsgrond in artikel 7undecies, § 9, vierde lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, hierna "de Elektriciteitswet", luidende als volgt:

  " § 9. Gelijktijdig met de indiening van het prekwalificatiedossier, waarin wordt aangetoond in welke mate voldaan is aan de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in paragraaf 8 en de prekwalicatiecriteria bedoeld in paragraaf 12, tweede lid, 2°, dient de capaciteitshouder die een capaciteitscontract wenst te verkrijgen voor meer dan één periode van capaciteitslevering, een ten opzichte van de criteria bepaald krachtens het vierde lid gemotiveerd en gedetailleerd investeringsdossier in bij de commissie.

  Na onderzoek van het investeringsdossier, bepaalt de commissie de klassering van de capaciteit in een capaciteitscategorie.

  De commissie deelt haar beslissing aan de capaciteitshouder en aan de netbeheerder mee uiterlijk vijftien dagen voor de uiterste indieningsdatum van de biedingen in het kader van de veiling bedoeld in paragraaf 10. De commissie kan haar beslissing over het investeringsdossier motiveren op basis van de afwijzing van het prekwalificatiedossier door de netbeheerder. De netbeheerder verstrekt de commissie alle nodige informatie in dit verband met de nodige zorgvuldigheid.

  Op voorstel van de commissie, opgesteld na openbare raadpleging en na advies van de netbeheerder, legt de Koning de criteria vast voor het in aanmerking komen van de investeringskosten, die toelaten om elke capaciteit in een capaciteitscategorie te klasseren, de investeringsdrempels die deze categorieën onderscheiden, alsook de procedure van klassering."

  1. Algemene toelichting

   Voorliggend koninklijk besluit heeft tot doel het koninklijk besluit van 4 juni 2021 aan te passen, met name om de periode te verlengen waarin de kosten als in aanmerking komend kunnen worden beschouwd in het kader van de veilingen voor de perioden van capaciteitslevering 2025-2026 en 2026-2027 en om een aantal verduidelijkingen aan te brengen.

   Overeenkomstig artikel 7undecies, § 9, vierde lid van de Elektriciteitswet werd het voorliggend ontwerpbesluit opgesteld op basis van:

   - de openbare raadpleging van de marktdeelnemers door de commissie tussen 17 februari 2023 en 10 maart 2023;

   - het voorstel van de commissie (C)2516 van 30 maart 2023;

   - het advies van de netbeheerder van 30 maart 2023 met betrekking tot het voorstel van de commissie (C)2516 van 30 maart 2023.

   Het voorliggend ontwerpbesluit volgt het voorstel van de commissie (C)2516 van 30 maart 2023, met uitzondering van de voorgestelde aanpassing van de investeringsdrempels aan de evolutie van de kosten.

   Middels voorliggend ontwerpbesluit wordt aldus concreet beoogd volgende artikels van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 te wijzigen :

  2. het opschrift ;

  3. artikel 1 ;

  4. art. 2 ;

  5. art. 3;

  6. art. 6;

  7. art. 7;

  8. art. 9;

  9. art. 10;

  10. art. 19.

  11. Toelichting van de wijzigingen

   2.1. het opschrift van het koninklijk besluit van 4 juni 2021

   ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT