Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden in het kader van bepaalde persoonsverzekeringen bedoeld in artikel 61/3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de 7 juin 2023

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden in het kader van bepaalde persoonsverzekeringen bedoeld in artikel 61/3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, wordt de bijlage 1 vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. In het opschrift van bijlage 2, van hetzelfde koninklijk besluit, worden de woorden "art. 61/3, § 2" vervangen door de woorden "art. 61/4".

Art. 3. De minister bevoegd voor Verzekeringen, de minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 17-07-2023, p. 60158 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 7 juni 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,

P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

De Staatssecretaris voor Consumentenbescherming,

A. BERTRAND

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, artikel 61/3, §§ 1, eerste lid, en 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 4 april 2019 en vervangen bij de wet van 30 oktober 2022, en artikel 61/5, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 oktober 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 2019 tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden in het kader van bepaalde persoonsverzekeringen bedoeld in artikel 61/3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;

Gelet op het advies van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT