Koninklijk besluit tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing, de 23 juin 2023

Artikel 1. In nummer 20, van de toepassingsregels van de bijlage III van het KB/WIB 92, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2022, worden de woorden "het eerste lid" vervangen door de woorden "nr. 19".

Art. 2. In de Franse versie van nummer 37.2 van dezelfde toepassingsregels, worden de woorden "9.260,00 euros" vervangen door de woorden "9.620,00 euros".

Art. 3. In de tabel van nummer 43 van dezelfde toepassingsregels, worden de woorden "andere dan diegenen vermeld onder punten 3 en 4 hiervoor" vervangen door de woorden "andere dan diegenen vermeld onder punten 2 en 3 hiervoor".

Art. 4. In de nummers 57 en 58 van dezelfde toepassingsregels, worden de woorden "van deel 2 en deel 3, hoofdstukken 2 tot 4, afdeling 1" telkens vervangen door de woorden "van deel 2 en deel 3, hoofdstukken 2, 3 en 4, afdelingen 1 en 3".

Art. 5. In de nummers 68 en 70 van dezelfde toepassingsregels, worden de woorden "van nrs. 64 en 65" telkens vervangen door de woorden "van nrs. 64 tot 66".

Art. 6. In deel 3, hoofdstuk 6, van dezelfde toepassingsregels, wordt een afdeling 8/1, die een nummer 75/1 bevat, ingevoegd, luidende :

"Afdeling 8/1. Eindejaars- en getrouwheidspremies betaald door Fondsen voor Bestaanszekerheid

75/1. De eindejaars- en getrouwheidspremies die door Fondsen voor Bestaanszekerheid worden betaald of toegekend, zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 23,22 pct. (zonder vermindering).".

Art. 7. In deel 3, hoofdstuk 6, afdeling 13, onderafdeling 1, van dezelfde toepassingsregels, wordt een nummer 82.5 ingevoegd, luidende :

"82.5 de bezoldigingen voor prestaties als gelegenheidswerker in de land- of tuinbouw als bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders die door de werkgever worden betaald of toegekend.".

Art. 8. In de Franse versie van nummer 84.1 van dezelfde toepassingsregels, worden de woorden "pas la société" vervangen door de woorden "par la société".

Art. 9. In nummer 84.3.2 van dezelfde toepassingsregels, worden in de bepaling onder 2° de woorden "1 juli 2023" vervangen door de woorden "1 januari 2024".

Art. 10. In deel 7, hoofdstuk 6, afdeling 3, van dezelfde toepassingsregels, worden in het opschrift van onderafdeling 1 de woorden "in nrs. 150 en 154.1" vervangen door de woorden "in nrs. 150 en 155.1".

Art. 11. In nummer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT