Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, de 4 juin 2023

Artikel 1. In artikel 18, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, worden de zinnen beginnend met de woorden "Onder voorbehoud van de bepalingen van het derde lid" en eindigend met de woorden "te overschrijden." vervangen door de volgende zinnen:

"Het maximaal aantal deelnemingsverwervingen voor eenzelfde speler wordt bepaald door de Nationale Loterij. Onder voorbehoud van de bepalingen van het derde lid, mag dat maximaal aantal niet hoger zijn dan 75 per periode van 24 uren, berekend overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid, 1°. De speler kan dit plafond verlagen of het tot nul herleiden, hij kan het later ook verhogen zonder evenwel het door de Nationale Loterij bepaalde maximaal aantal deelnemingsverwervingen te overschrijden.".

Art. 2. In artikel 19/8, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 december 2018, worden de zinnen beginnend met de woorden "Onder voorbehoud van de bepalingen van het derde lid" en eindigend met de woorden "te overschrijden." vervangen door de volgende zinnen:

"Het maximaal aantal deelnemingsverwervingen voor eenzelfde speler wordt bepaald door de Nationale Loterij. Onder voorbehoud van de bepalingen van het derde lid, mag dat maximaal aantal niet hoger zijn dan 75 per periode van 24 uren, berekend overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid, 1°. De speler kan dit plafond verlagen of het tot nul herleiden, hij kan het later ook verhogen zonder evenwel het door de Nationale Loterij bepaalde maximaal aantal deelnemingsverwervingen te overschrijden.".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT