Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, de 21 mai 2023

Artikel 1. In de artikelen 1, 2, 3 en 4, van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 januari 2019, wordt het woord "kilometerattest" telkens vervangen door het woord "voertuighistoriekattest".

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 januari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. paragraaf 1 wordt aangevuld met de woorden:

  "- de aan- of afwezigheid van een elektrische motor voor de aandrijving ervan;

  - in voorkomend geval, de officiële elektrische actieradius;

  - in voorkomend geval, het type brandstof.";

 2. het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:

  " § 3. De beschrijving van de door de vakman aan het voertuig uitgevoerde werken die in toepassing van artikel 6, § 3, van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen wordt medegedeeld aan de vereniging, wordt ter beschikking gesteld aan alle kopers. De vereniging beslist over de modaliteiten inzake toegang tot deze informatie en vermeldt deze modaliteiten op het voertuighistoriekattest.".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023.

  In afwijking van het eerste lid treedt artikel 2, 2° in werking op 1 januari 2024.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Mobiliteit en de minister bevoegd voor Consumentenbescherming zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 21 mei 2023.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Economie,

  P.-Y. DERMAGNE

  De Minister van Mobiliteit,

  G. GILKINET

  De Minister van Justitie,

  V. VAN QUICKENBORNE

  De Staatssecretaris voor Consumentenbescherming,

  A. BERTRAND

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de Grondwet, artikel 108;

  Gelet op de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT