Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, de 27 mars 2023

Artikel 1. Het model opgenomen in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt vervangen door het model dat als bijlage bij dit besluit is bijgevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2023.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 12-04-2023, p. 37132 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 27 maart 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

  1. VERLINDEN

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, inzonderheid op artikel 1ter, eerste lid, 1°, ingevoegd door de wet van 19 maart 2004 en gewijzigd door de wet van 23 december 2005;

Gelet op het decreet van de Vlaamse overheid van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT