Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, de 12 mars 2023

Artikel 1. Artikel 2.8 van koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2021, wordt opgeheven.

Art. 2. Artikel 2.61 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2012 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt vervangen als volgt:

"2.61. "Fietszone": één of meer openbare wegen waar specifieke gedragsregels gelden voor wat betreft de fietsers. Het begin is aangeduid met het verkeersbord F111 en het einde met het verkeersbord F113.".

Art. 3. Artikel 2.70 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2020, wordt vervangen als volgt:

"2.70. "Reddingsstrook": de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die mag gebruikt worden door de prioritaire voertuigen zoals bedoeld in artikel 37 wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, door de voertuigen van personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie om zich naar de plaats van een incident te begeven en door de takelwagens die zich naar een incident begeven.".

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt het artikel 2.74 ingevoegd, luidende:

"2.74. "Verhoogde inrichting": een verhoogde aanleg die dwars op de openbare weg is aangebracht en die bestemd is om de snelheid te matigen.".

Art. 5. Artikel 17.2, 7° van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 10 februari 2018, wordt hersteld als volgt:

"7° op de verhoogde inrichtingen.".

Art. 6. In artikel 22ter.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 april 1983, vervangen bij de koninklijke besluiten van 17 september 1988 en 9 oktober 1998, worden de bepalingen onder 2° en 3° opgeheven.

Art. 7. In artikel 22novies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2012, gewijzigd bij de wetten van 13 april 2019 en 22 juni 2020 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2022, wordt het woord "fietsstraten" telkens vervangen door het woord "fietszones" en wordt het woord "fietsstraat" vervangen door het woord "fietszone".

Art. 8. Artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 1990, 9 oktober 1998, 14 mei 2002 en 11 juni 2011, wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende:

"11° op de verhoogde inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.".

Art. 9. In artikel 32.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014, worden de woorden "of die op de reddingsstrook rijden," ingevoegd tussen de woorden "te begeven," en de woorden ", één of twee".

Art. 10. Artikel 59/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018, wordt vervangen als volgt:

"59/1. Experimenten.

De minister bevoegd voor het Wegverkeer of diens afgevaardigde kan in het kader van experimenten of pilootprojecten, bij wijze van uitzondering, onder de door hem vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd, afwijkingen toestaan op de bepalingen van dit reglement.".

Art. 11. Artikel 62ter van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT