Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de 15 mars 2023

Artikel 1. In artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 mars 2022, worden de volgende toepassingsregels ingevoegd na de omschrijving van de verstrekking 590730:

"Het gebruik van de verstrekkingen 590516, 590531, 590553, 590575, 590590, 590612, 590634, 590656, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796 of 590811 is voorbehouden aan de artsen die de medische permanentie uitoefenen in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg.

De hoofdarts is medeverantwoordelijk voor het correct aanrekenen van de verstrekkingen.

De hoofdarts houdt een lijst bij van de artsen die instaan voor de permanentie in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg met inbegrip van hun kwalificatie: (geaccrediteerde) arts-specialist in de urgentie geneeskunde, (geaccrediteerde) arts-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, (geaccrediteerde) huisarts met een brevet in acute geneeskunde, (geaccrediteerde) arts-specialist in 1 van de 13 basisdisciplines zoals vermeld in koninklijk besluit van 27 april 1998, en de arts-specialist in opleiding in 1 van de 13 basisdisciplines zoals vermeld in koninklijk besluit van 27 april 1998.

De hoofdarts houdt de lijst bij op een naar inhoud door het Verzekeringscomité goedgekeurd document, dat op hun vraag aan de verzekeringsinstellingen of aan de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle elektronisch wordt overgemaakt.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 26 februari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT