Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, de 10 mars 2023

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen wordt een artikel 10/1 ingevoegd, luidende als volgt:

"De in artikel 1, 6°, b, bedoelde voertuigen die reeds in België zijn ingeschreven en die niet zijn onderworpen aan een technische keuring vóór de inschrijving op naam van een andere titularis, zijn onderworpen aan een administratieve procedure voorafgaand aan hun inschrijving.

Deze administratieve procedure wordt uitgevoerd bij de concessionaris en heeft betrekking op het nazicht van het kentekenbewijs of het attest vermeld in artikel 32.

Tijdens deze administratieve procedure wordt het kentekenbewijs of het attest vermeld in artikel 32 desgevallend ongeldig gemaakt en vindt een elektronische overdracht van gegevens aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen plaats. Tevens reikt de concessionaris een aanvraagformulier tot inschrijving van het voertuig uit.

Art. 2. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 26 februari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op het advies 72.287/4 van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, wijzigt het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Het betreffende ontwerp van besluit voorziet in een administratieve procedure vóór inschrijving waarbij de concessionaris - nl. het particulier of publiekrechtelijk orgaan dat door de bevoegde overheid tijdelijk belast wordt, onder haar gezag overeenkomstig de bepaalde voorwaarden, met de productie en uitreiking van kentekenbewijzen en kentekenplaten, cf. de definitie in artikel 1, 28° en 30° van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT