Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, de 1 mars 2023

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 2020 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 december 2020 en 30 juli 2022, worden de woorden "Mevr. Meryame Kitir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden" vervangen door de woorden "Mevr. Caroline Gennez, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 december 2022.

Art. 3. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 17 februari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

  1. DE CROO

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, de artikelen 43 en 44;

Gelet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT