Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, de 22 janvier 2023

Artikel 1. In artikel 23, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie worden de woorden ", of indien het totaal geschatte bedrag van de aanpassing aan de waarborgprovisies waartoe de update van de marktindex voor deze nieuwe jaarperiode zou leiden 10.000 euro niet overschrijdt," ingevoegd tussen de woorden "Indien dit niet zo is" en de woorden "deelt de minister of diens afgevaardigde".

Art. 2. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 22 januari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, artikel 10/1, ingevoegd bij de wet van 29 juni 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie;

Gelet op het advies van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 3 mei 2022;

Gelet op het advies van de FSMA, gegeven op 31 mei 2022;

Overwegende dat geen advies is verstrekt door de Commissie voor Verzekeringen binnen de gestelde termijn;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 juli 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 29 september 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 29 november 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Uw besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT