Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest en van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, de 19 janvier 2023

Artikel 1. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 juli 2003 en 27 april 2008, wordt vervangen als volgt :

"Art. 5. Binnen de daartoe bij het begin van de legislatuur toegekende budgettaire middelen en onverminderd de herziening ervan tijdens de legislatuur, beschikt de Eerste Minister over een cel algemene beleidscoördinatie die hem of haar bijstaat bij de coördinatie, de voorbereiding en de evaluatie van het regeringsbeleid en beschikken de Vice-eersteministers over een cel algemeen beleid die hen bijstaat bij de voorbereiding en de evaluatie van het algemeen regeringsbeleid.

De Ministerraad kan beslissen dat andere ministers eveneens over een cel algemeen beleid beschikken onder dezelfde voorwaarden.

De leden van de cellen algemeen beleid vertegenwoordigen de Vice-eersteminister of de Minister op de vergaderingen van de cel algemene beleidscoördinatie.

De bepalingen van artikel 2, § 3, zijn van toepassing op de cel algemene beleidscoördinatie en op de cellen algemeen beleid, met uitzondering van het tweede lid, 1° en 2°.

De directeur van de cel algemene beleidscoördinatie en de directeurs van de cellen algemeen beleid worden benoemd en ontslagen door de Koning, respectievelijk op voorstel van de Eerste Minister, de betrokken Vice-eersteministers of ministers. Zij dragen de titel van directeur van het algemeen beleid.".

Art. 2. In artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 3. In artikel 19, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, wordt de zin "Er is geen enkele verlenging mogelijk als artikel 10, § 1, derde lid, van toepassing is." opgeheven.

Art. 4. In artikel 21 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, opgeheven.

Art. 5. Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6. De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT