Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geintegreerde politiediensten, de 27 novembre 2022

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten wordt het opschrift van het bijgevoegde reglement vervangen als volgt:

"Reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten".

Art. 2. In het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten, gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten, worden een bijlage 3 en een bijlage 4 ingevoegd die respectievelijk als bijlage 1 en 2 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 3. Het punt 1 van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten, gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten wordt vervangen als volgt:

"1. De tabel getiteld "Tabel van het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten", in bijlage 1 bij dit reglement, bevat het beslissingsschema voor de toekenningen voor het personeel van de geïntegreerde politie met als verticaal criterium het vereiste minimum aantal jaren anciënniteit en als horizontaal criterium de groepen van functies, niveaus en graden van de politiediensten die de toekenning van een onderscheiding in de Nationale Orden mogelijk maken. Hij is van toepassing op de personeelsleden van het operationeel kader evenals op de personeelsleden van het administratief en logistiek kader voor de periode van 8 april 2001 tot 31 december 2006.

De tabel getiteld "Functiegroepen van de niveaus en graden van de politiediensten die de toekenning van een onderscheiding in de Nationale Orden mogelijk maken", in bijlage 2 bij dit reglement, bepaalt de functiegroepen van niveaus en graden die de toekenning van een onderscheiding in de Nationale Orden mogelijk maken. Hij is van toepassing op de personeelsleden van het operationeel kader evenals op de personeelsleden van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT