Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2021 tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek, de 10 novembre 2022

Art. 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 2021 tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. het eerste lid wordt vervangen als volgt:

  "De personeelsformatie van het secretariaat van de gedelegeerd Europese aanklagers wordt vastgesteld als volgt:

  1. 2 attachés, van het niveau A;

  2. minimum 2 secretarissen, van niveau B;

  3. maximum 4 secretarissen, van niveau B.";

 2. in het vierde lid wordt de eerste zin vervangen als volgt:

  "Bij tijdelijke verhindering van een attaché of secretaris kan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel op vraag van een gedelegeerd Europese aanklager en na advies van naar gelang het geval de hoofdsecretaris en de magistraat-korpschef, een personeelslid van niveau A van het rechtsgebied Brussel of bij het federaal parket of een personeelslid van niveau B van een parketsecretariaat dat zich situeert in het rechtsgebied Brussel voor de duur van de verhindering en met zijn toestemming aanwijzen om de verhinderde attaché of secretaris van dezelfde taalrol te vervangen.".

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit, wordt het vierde lid vervangen als volgt:

  "De kandidaat moet een beroepservaring van minstens één jaar hebben als parketjurist in een parket voor de functie van niveau A of als personeelslid in een parketsecretariaat voor de functie van niveau B.".

  Art. 3. In artikel 4, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, worden de woorden "de attaché de weddeschaal zoals bepaald in artikel 370, § 1 en § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en" ingevoegd tussen het woord "geniet" en de woorden "het personeelslid, aangewezen in niveau B".

  Art. 4. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 10 november 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Justitie

  V. VAN QUICKENBORNE

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT