Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, de 26 décembre 2022

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden wordt een artikel 4/18 ingevoegd als volgt :

"Art. 4/18. § 1. Een aanvullende uitzonderlijke subsidie van 2000 k euros wordt gestort aan de NMBS ten laatste op 31 december 2022 om maatregelen in kader van steun voor de ontwikkeling van grensoverschrijdend en internationaal passagiersvervoer te financieren.

Deze subsidie wordt als volgt verdeeld:

  1. 100 K euros bovenop de exploitatiesubsidie voor de financiering van een studie om de de mogelijkheden te identificeren voor aanpassing en ontwikkeling van de spoordienst op de spoorlijnen tussen Nederland en België-Luxemburg ;

  2. 1.900 k euros bovenop de investeringssubsidie voor de verbetering van de grenscontrole-infrastructuur in de `Channel Terminal' van het station Brussel-Zuid.

§ 2. De NMBS maakt aan de bevoegde Minister en aan de FOD Mobiliteit en Vervoer een gedetailleerde verantwoording over van het gebruik van de voorziene subsidie in paragraaf 1 ten laatste twee maand na de afsluiting van de rekeningen 2023.

Het gedeelte van deze subsidie waarvan het gebruik niet overeenkomstig het eerste lid verantwoord wordt, wordt door de NMBS aan de Staat terugbetaald en teruggestort in de Schatkist.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 26 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 5, § 3, derde lid;

Gelet op het koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT