Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen, de 22 novembre 2022

Artikel 1. In artikel 1, tweede lid, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in de bepaling onder 1°, wordt in de Nederlandse tekst het woord "verhandelingen" vervangen door het woord "onderhandelingen";

 2. in de bepaling onder 1°, worden de woorden "inleidende werkzaamheden die niet tot stand zijn gekomen;" opgeheven;

 3. in de bepaling onder 2°, worden in de Nederlandse tekst de woorden "bemoeiingen gedaan" vervangen door de woorden "handelingen gesteld";

 4. in de bepaling onder 2°, worden de woorden "bemoeiingen gedaan in de hypotheekkantoren" opgeheven;

 5. in het punt 3°, wordt het woord "besloten" vervangen door het woord "internationale";

 6. in de bepaling onder 3°, worden de woorden "het bevelschrift tot nederlegging, het inbrengen ervan bij de voorzitter der rechtbank van eerste aanleg" vervangen door de woorden "het proces-verbaal van opening";

 7. de bepaling onder 6° wordt ingevoegd, luidende:

  "6° de opmaak of bijwerking van een effectenregister.".

  Art. 2. Artikel 2 van de bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 22 januari 1971 en 20 juli 2000, wordt vervangen als volgt:

  "Art. 2. § 1. Het getarifeerd honorarium van een akte omvat noch de aan derden verschuldigde kosten, uitgaven genaamd, noch de administratieve kosten die daaraan en aan de opmaak van de akte zijn verbonden, vacaties genaamd.

  Onverminderd het eerste lid, omvat het getarifeerd honorarium van een akte het emolument van alle hoofdzakelijke en bijkomende verrichtingen van het notarisambt, waartoe die akte aanleiding geeft, behalve het recht van afschrift en de reis- en verblijfkosten.

  Het omvat onder meer:

  1. de bijeenkomsten, raadgevingen, consultaties, de briefwisseling, het onderzoek van de dossiers, de ontwerpen;

  2. de opzoekingen die het opmaken van de akte of de aflevering der afschriften voorafgaan en die ten laste van de notaris gelegd worden door de wet;

  3. het opstellen van de publiciteit of aankondigingen;

  4. het opstellen van het lastenkohier, van de instrumentaire akte en van de daaraan toegevoegde staat van goederen, van de processen-verbaal, onder meer van de processen-verbaal van opbod, als de toewijzing tot stand komt;

  5. de inschrijving in het repertorium;

  6. het aanbrengen van het ambtszegel;

  7. het aanbieden bij het kantoor rechtszekerheid, met inbegrip van, in voorkomend geval, het opstellen van het borderel van hypothecaire inschrijving;

  8. het bewaren van de minuut en de neerlegging in de Notariële Aktebank;

  9. de mededeling, het inbrengen, de inschrijving of de neerlegging van het ontwerp of de akte bij de besturen, ter griffie, bij de rechter of in een register of authentieke bron, wanneer zulks door de wet aan de notaris opgelegd is;

  10. de wettelijke verwittiging aan begiftigden;

  11. de aflevering van het getuigschrift, voorzien in artikel 1601 van het Gerechtelijk Wetboek;

  12. de aflevering van de staat van kosten van de akte en van het kwijtschrift bij artikel 11 hieronder voorzien en het voeren van de boekhouding;

  13. het in de aanhef van een akte opgenomen attest over naam, staat en woonplaats der partijen, welke aan de notaris niet bekend zijn, dat vereist wordt door artikel 11 van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt;

  14. de bij artikel 139 van de Hypotheekwet voorziene getuigschriften van identiteit;

  15. alle informaties die veilingen van huisraad voorafgaan;

  16. de maatregelen genomen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  17. de verplichtingen opgelegd door de wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

  18. de naleving van de verplichtingen inzake sociale en fiscale berichten;

  19. de notificatieverplichtingen in het kader van de verkoop;

  20. de bewaring van het financieel plan, tenzij dit het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke akte, en de berichtgeving aan de financiële instelling dat de geblokkeerde stortingen mogen worden vrijgegeven, bij oprichting van een vennootschap;

  21. het aanbrengen van de door de wet of het gebruik voorgeschreven kant- en voetmeldingen op de reeds verleden akten en de rechtzetting van materiële vergissingen aan de voet van de akte in de gevallen waarin de wet dit toelaat.

   Onder de in het eerste lid bedoelde uitgaven worden onder meer de externe kosten voor de verkrijging van opzoekingen en voor de vervulling van de door de wetten, decreten, ordonnanties of besluiten voorziene aanbiedingen, neerleggingen, inschrijvingen en verzendingen gerekend, inclusief in voorkomend geval de frankeerkosten en de kosten verbonden aan het gebruik van de hiertoe voorziene applicaties.

   § 2. Voor de akten tot verkoop, uit de hand of openbaar, van onroerende goederen, de akten betreffende financiering of herfinanciering hiervan, met uitzondering van de opheffing, en de basis- of verkavelingsakten en hun wijzigingen, wordt het gezamenlijk bedrag van de administratieve kosten en de niet-individualiseerbare uitgaven vastgesteld op 750 EUR, zonder btw.

   Voor de in het eerste lid bedoelde akten die met elkaar verbonden zijn doordat zij betrekking hebben op een zelfde aan een hypothecaire formaliteit onderworpen rechtshandeling of het accessorium vormen van dergelijke rechtshandeling, en waarvan de voormelde kosten ten laste zijn van de verkrijger, wordt het in het eerste lid bepaalde bedrag vastgesteld op 550 EUR, zonder btw, per akte, vanaf de tweede akte.

   Voor de akten houdende eerste verkoop van een lot na het verlijden van een basisakte of van een verkavelingsakte, wordt het in het eerste lid bepaalde bedrag vastgesteld op 550 EUR, zonder btw.

   Voor de akten tot oprichting van een BV met standaard statuten zoals bedoeld in artikel 17, punt 74, 1°, wordt het gezamenlijk bedrag van de vacaties en de niet-individualiseerbare uitgaven vastgesteld op 275 EUR, zonder btw.

   § 3. Naast de betaalde of te betalen belastingen, rechten en retributies, is de notaris bij de definitieve afrekening gehouden de honoraria, administratieve kosten en uitgaven die worden gefactureerd op gedetailleerde wijze aan te geven. Dit wordt opgenomen in het kwijtschrift bedoeld in artikel 11, tweede lid."

   § 4. De Nationale Kamer van notarissen stelt op een publiek toegankelijke website een overzicht ter beschikking van de meest voorkomende niet-gereglementeerde activiteiten alsook een rekenmodule ter beschikking die toelaat aan elke burger de erelonen, administratieve kosten en uitgaven verschuldigd aan de notaris te berekenen voor de aktes, waaronder minstens:

   - Verklaring van aanvaarding van nalatenschap, zuiver of onder voorrecht van boedelbeschrijving, of van verwerping van nalatenschap;

   - Akte van erfopvolging of Europese erfrechtverklaring;

   - Kredietopening of lening;

   - Zorgvolmacht;

   - Oprichting van een BV;

   - Verkoop uit de hand;

   - Openbare verkoop."

   Art. 3. In artikel 3 van de bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden ", getarifeerd per minimum en maximum of per rol afschrift" vervangen door de woorden "of getarifeerd per minimum en maximum".

   Art. 4. In artikel 4, vierde lid, van de bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het koninklijk beluit van 22 januari 1971 en gewijzigd bij het koninklijk beluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  22. het woord "hogere" wordt vervangen door het woord "dichtstbijzijnde";

  23. het lid wordt aangevuld met de zin "Halve euro's worden afgerond naar boven."

   Art. 5. In artikel 5 van de bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  24. in het eerste lid worden de woorden "voor de akten in minuut en voor de akten in brevet" opgeheven;

  25. in het tweede lid wordt het woord "vennootschap" vervangen door het woord "rechtspersonen".

   Art. 6. In artikel 6 van de bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 januari 1971 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  26. het artikel wordt aangevuld met vier leden, luidende:

   " De schalen G, J, Jbis, K, Kbis, L en M omvatten een vast gedeelte en een evenredig gedeelte.

   Wanneer het globale aan honorarium onderworpen bedrag niet hoger is dan 20.000 EUR, wordt het vast gedeelte van de schalen G, J, Jbis, K en Kbis verminderd met 75 EUR.

   Wanneer het globale aan honorarium onderworpen bedrag niet hoger is dan 10.000 EUR, wordt het vast gedeelte van de schalen G, K en Kbis verminderd met 175 EUR, in afwijking van het vorige lid.

   In de bovenste schijf van de schalen L en M is het surplus van het honorarium te bepalen binnen de in die schijf bepaalde grenzen, rekening houdend met de algemene beginselen die gelden bij de begroting van elk honorarium, vervat in artikel 4 van de wet van 31 augustus 1891 houdende tarificatie en invordering van de honoraria der notarissen.";

  27. in de tabel met opschrift "Diverse akten" worden de kolommen G, J en K opgeheven;

  28. de tabel met opschrift "Vennootschapsakten" wordt vervangen als volgt:

   Rechtspersonen Personnes morales
   L M L M
   Vast gedeelte 200 300 Partie fixe 200 300
   Opeenvolgende reeksen
   (in EURO)
   % % Tranches successives
   (en EURO)
   % %
   37.000 0,4000 0,4500 37.000 0,4000 0,4500
   62.000 0,2750 0,4250 62.000 0,2750 0,4250
   125.000 0,2500 0,3750 125.000 0,2500 0,3750
   310.000 0,1710 0,2280 310.000 0,1710 0,2280
   1.250.000 0,0570 0,1140 1.250.000 0,0570 0,1140
   1.549.500 0,0228 0,0456 1.549.500 0,0228 0,0456
   96.666.500 0,0114 0,0228 96.666.500 0,0114 0,0228
   surplus 0,0000 - 0,0114 0,0000 - 0,0228 surplus 0,0000 - 0,0114 0,0000 - 0,0228
  29. tussen de tabel met opschrift "Diverse akten" en de nieuwe tabel met opschrift "Rechtspersonen" wordt een tabel met opschrift "Onroerende akten en hun financiering" ingevoegd, als volgt:

   Onroerende akten en hun financiering Actes immobiliers et leur financement
   ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT