Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften, de 27 novembre 2022

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in de bepaling onder 1° worden de woorden "de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten" vervangen door de woorden "het Wetboek van economisch recht";

 2. in de Nederlandse tekst van de bepaling onder 3° wordt het woord "voor" vervangen door het woord "in";

 3. in de bepaling onder 5°, worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats" vervangen door de woorden "overeenkomstig de bepalingen van boek II, titel 5, van de Codex over het welzijn op het werk betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats";

 4. in de Nederlandse tekst van de bepaling onder 12°, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 december 2012, worden de woorden "geregelde operaties" vervangen door de woorden "regelmatige handelingen";

 5. de bepaling onder 14° wordt vervangen als volgt:

  "14° risicoanalyse: onderzoek om na te gaan of voor corresponderende gevaren voldoende voorkomingsmaatregelen werden getroffen, in toepassing van de in bijlage I vermelde veiligheidsmaatregelen;";

 6. in de bepaling onder 15°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 2012, worden de woorden "de arbeidsveiligheid" vervangen door de woorden "de bescherming van de arbeidsveiligheid";

 7. het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 18° tot 20°, luidende:

  "18° historische lift: een lift waarvan de historische waarde door de gewestelijke bevoegde diensten voor onroerend erfgoed erkend werd door middel van een attest van lift met historische waarde of een beschermingsbesluit of besluit tot inschrijving op de bewaarlijst;

  1. attest van lift met historische waarde: een attest afgeleverd door de gewestelijke bevoegde diensten voor onroerend erfgoed na evaluatie van de historische waarde van de lift. Het attest geldt als attest van lift met historische waarde op voorwaarde dat onder andere de locatiegegevens, de historiek en beschrijving van de lift, en de relevante erfgoedkenmerken en -elementen zijn opgenomen;

  2. modernisatieplanning: de toe te passen veiligheidsmaatregelen samen met de verschillende fases van de uitvoering ervan.".

   Art. 2. In artikel 2, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt in de Nederlandse tekst het woord "kadelsporen" vervangen door het woord "kabelsporen".

   Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  3. in paragraaf 1, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 2012, worden de woorden "die een aanvullende vorming heeft gevolgd van het eerste niveau overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk." vervangen door de woorden "die een aanvullende vorming niveau I heeft gevolgd overeenkomstig boek II, titel 4, van de Codex over het welzijn op het werk betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs.";

  4. in paragraaf 1, wordt het derde lid vervangen als volgt:

   "In het geval van een historische lift wordt bij de risicoanalyse rekening gehouden met de erfgoedkenmerken en -elementen van de lift zoals vermeld in het attest van lift met historische waarde.";

  5. in paragraaf 1, wordt het vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 2012, opgeheven.

  6. een paragraaf 1/1 wordt ingevoegd, luidende:

   " § 1/1. In de gevallen bedoeld in paragraaf 1, tweede en derde lid, mogen rekening houdend met de evolutie der techniek, andere dan in bijlage I vermelde standaardveiligheidsmaatregelen in overweging genomen worden.

   Deze alternatieve maatregelen leiden tot een gelijkaardig veiligheidsniveau als zou bekomen worden in toepassing van de standaardveiligheidsmaatregelen.

   Indien om technische redenen of redenen van bescherming van erfgoedwaarde dit gelijkaardig veiligheidsniveau niet kan worden bereikt, mogen deze alternatieve maatregelen slechts beperkte risico's opleveren die aanvaardbaar worden geacht zoals bepaald in artikel I.10, 2°, van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT