Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten van sporters als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de 13 novembre 2022

Artikel 1. In nummer 6.1 van de toepassingsregels van de bijlage III van het KB/WIB 92, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2021 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 2021, worden volgende wijzingen aangebracht:

 1. het onderdeel "A. rijksinwoners" wordt aangevuld met een punt 4, luidende:

  "4. de eerste schijf van 51.260 euro premies als vermeld in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het voormelde Wetboek: de bedrijfsvoorheffing bedraagt 18 pct. van het bruto bedrag van de premies.";

 2. in het onderdeel "B. niet-inwoners sportbeoefenaars" worden de punten 1 en 3 telkens aangevuld met de woorden ", met dien verstande dat het bruto bedrag van de eerste schijf van premies als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het voormelde Wetboek niet wordt verminderd met een forfaitair bedrag voor kosten".

  Art. 2. Artikel 1 treedt in werking op 1 december. 2022 en is van toepassing op de premies die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 13 november 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Financiën,

  V. VAN PETEGHEM

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, § 1;

  Gelet op het KB/WIB 92;

  - artikel 87, 3° bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 november 2022;

  - bijlage III;

  Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 september 2022;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 6 oktober 2022;

  Gelet op advies 72.311/3. van de Raad van State, gegeven op 4 november 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

  Op voordracht van de minister van Financiën,

  Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

  Verslag aan de Koning

  VERSLAG AAN DE KONING

  Sire,

  Dit besluit past de toepassingsregels voor de bedrijfsvoorheffing aan met betrekking tot de eerste schijf van 51.260 euro (geïndexeerd bedrag voor het inkomstenjaar 2022/aanslagjaar 2023 in de personenbelasting) premies die aan sporters worden toegekend door nationale of internationale sportfederaties, Nationale Olympische Comités... naar aanleiding van hun sportieve prestaties op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen of Europese of andere continentale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT