Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 20 juli 2022 houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, de 11 septembre 2022

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 20 juli 2022 houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Staatssecretaris bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-11-2022, p. 85849 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 11 september 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Staatssecretaris voor Begroting,

E. DE BLEEKER

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, gewijzigd bij de wet van 3 juli 2022, artikel 2.06.2 vervangen bij de wet van 3 juli 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven 5/09/2022;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 01/04/2022, punt 54, over;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT