Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, de 13 novembre 2022

Artikel 1. In artikel 6, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de bepaling onder a), 3), wordt vervangen als volgt:

  "3) zijn identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen of in de registers van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, tijdens de periode waarop de aanvraag betrekking heeft:

  - indien het een persoon betreft op naam van wie later een geautomatiseerd aanvullend hypothecair getuigschrift kan worden gevraagd in uitvoering van de paragrafen 2 en 3;

  - in de andere gevallen als de aanvrager het heeft en het mag gebruiken;";

 2. de bepaling onder b), 2), wordt vervangen als volgt:

  "2) zijn identificatienummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tijdens de periode waarop de aanvraag betrekking heeft:

  - indien het een persoon betreft op naam van wie later een geautomatiseerd aanvullend hypothecair getuigschrift kan worden gevraagd in uitvoering van de paragrafen 2 en 3;

  - in de andere gevallen als de aanvrager het heeft;".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2022.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 13 november 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Financiën,

  V. VAN PETEGHEM

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de hypotheekwet van 16 december 1851, artikel 142, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995 en gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, en artikel 144, 2° en 3°, ingevoegd bij de wet van 9 februari 1995, vervangen bij de wet van 21 december 2013 en gewijzigd bij de wet van 11 juli 2018;

  Gelet op het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;

  Gelet op het advies nr. 188/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 9 september 2022;

  Gelet op het advies nr. 72.258 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

  Overwegende het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT