Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding, de 1 septembre 2022

Artikel 1. Artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2007, wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende:

"11° Diensten buiten een ziekenhuis : de operatoren die, in het kader van een medische behandeling van een patiënt buiten een ziekenhuis, medische hulpmiddelen met betrekking tot enterale voeding via sonde installeren, onderhouden en/of verwijderen ten huize van patiënten."

Art. 2. De bijlage bij hetzelfde besluit wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

" Bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding"

In de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de woorden "dieetvoedingsmiddelen voor medisch gebruik" worden in deel 4 telkens vervangen door de woorden "voeding voor medisch gebruik";

 2. punt 4.2.4 wordt vervangen als volgt:

"4.2.4. Verkoop en/ of aflevering

4.2.4.1. De verkoop en/of aflevering aan de eindgebruiker van voeding voor medisch gebruik is enkel toegelaten door:

 1. officina-apothekers;

 2. gezondheidszorginstellingen erkend door één van de gefedereerde entiteiten, op voorwaarde dat de voeding voor medisch gebruik verstrekt wordt op basis van een medisch voorschrift en enkel aan geïnstitutionaliseerde patiënten;

 3. gezondheidszorginstellingen erkend door één van de gefedereerde entiteiten en enkel aan geïnstitutionaliseerde patiënten voor voeding voor medisch gebruik toegediend via orale weg en bestemd voor volwassenen, en bestemd om te voldoen aan de nutritionele behoeften ingeval van:

  - ondervoeding of risico op ondervoeding niet geassocieerd aan andere ziekten of aandoeningen; of

  - uitdroging of risico op uitdroging; of

  - slikproblemen;

 4. de diensten buiten een ziekenhuis geregistreerd in overeenstemming met het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende het contactpunt materiovigilantie binnen ziekenhuizen en de registratie van distributeurs van medische hulpmiddelen op voorwaarde dat de voeding voor medisch gebruik het voorwerp uitmaakt van een medisch voorschrift;

 5. de detailhandel, op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT