Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, de 10 novembre 2022

Artikel 1. In artikel 74 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, worden volgende wijzigingen aangebracht:

 1. In paragraaf 1, worden het tweede en het derde lid vervangen als volgt:

  "Het eerste deel bedraagt 80% van het vorige bedrag van de kilometervergoeding, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexen van de eerste twee maanden van twee kwartalen voordien is en de teller het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexen van de eerste twee maanden van het voorgaande kwartaal; het verkregen resultaat wordt berekend tot op vijf decimalen.

  Het tweede deel bedraagt 20% van de vorige kilometervergoeding, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer de som is van de gemiddelde officiële maandelijkse tarieven voor benzine 95 RON E10 en gasolie diesel B7 van de eerste twee maanden van twee kwartalen voordien en de teller de som van de gemiddelde officiële maandelijkse tarieven n voor benzine 95 RON E10 en gasolie diesel B7 van de eerste twee maanden van het voorgaande kwartaal; het verkregen resultaat wordt berekend tot op vijf decimalen.";

 2. In paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt:

  "Het bedrag van de kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien.".

  Art. 2. Tussen artikel 74 en 75 van hetzelfde besluit, wordt een nieuw artikel 74bis ingevoegd dat als volgt luidt:

  "Art. 74bis.

  In afwijking van artikel 74, § 2, tweede lid wordt het bedrag van de kilometervergoeding tijdelijk vastgesteld op 0,4020 euro voor de periode van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022."

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2022.

  In afwijking van het eerste lid heeft artikel 2 uitwerking vanaf 1 maart 2022 en treedt het buiten werking op 30 juni 2022.

  Art. 4. De ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 10 november 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Ambtenarenzaken,

  P. DE SUTTER

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

  Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 24 december 2002;

  Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, artikel 4, §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT