Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2020 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd 'Bingo 3 euro', een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, de 20 septembre 2022

Artikel 1. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 5 januari 2020 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 januari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in § 1, eerste lid, wordt het woord "GEWINNNUMMERN" vervangen door het woord "GEWINNZAHLEN";

 2. in § 1, tweede, derde en vierde lid, wordt het cijfer "55" vervangen door het cijfer "60";

 3. in § 1, worden het vijfde en zesde lid vervangen als volgt:

  "De bovenste rij van de Bingokaart bevat 2 vakjes, de twee volgende rijen 4 vakjes, de vier volgende rijen 6 vakjes, de 2 volgende rijen 8 vakjes en de laatste, onderste rij 10 vakjes.

  De Bingokaart wordt doormidden gedeeld door een kolom die op elk van de 10 niveaus van boven naar beneden de volgende lotenbedragen bevat, gekozen uit de in artikel 2 bedoelde loten: € 3, € 5, € 10, € 15, € 25, € 50, € 500, € 10.000, € 25.000, € 100.000."

 4. § 3, tweede lid, wordt vervangen als volgt:

  "Het lot dat wordt toegekend is vermeld in de kolom op het betreffende niveau van de winnende horizontale rij."

  Art. 2. De biljetten "Bingo 3 euro" uitgegeven vóór 7 november 2022 blijven onderworpen aan de regels van het koninklijk besluit van 5 januari 2020 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, zoals van kracht de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van het huidige besluit.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 4. De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 20 september 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Financiën,

  V. VAN PETEGHEM

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT