Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de 7 octobre 2022

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

Artikel 1. In artikel 18bis, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, ingevoegd door het koninklijk besluit van 8 augustus 1997, worden de woorden "Onverminderd de bepalingen van de verordeningen van de Raad van de Europese Gemeenschappen en van de wederkerigheidsovereenkomsten waarbij België partij is" vervangen door de woorden "Onverminderd de bepalingen van de Europese verordeningen of van internationale overeenkomsten waar België door gebonden is, en die betrekking hebben op de sociale zekerheid".

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Art. 2. In artikel 58, § 4, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2018, wordt het eerste lid vervangen als volgt:

"Onder "voltijdse dagequivalenten in een buitenlandse regeling" dient verstaan te worden de dagen die in aanmerking genomen worden voor de vaststelling van een pensioen krachtens een buitenlandse regeling die niet onder het toepassingsgebied valt van Europese verordeningen of van een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is en die voorziet in de samentelling van verzekeringstijdvakken die geregistreerd werden in de betrokken landen en in de toekenning van een nationaal pensioen ten laste van ieder van die landen, pro rata de verzekeringstijdvakken geregistreerd door ieder van hen of krachtens een regeling die van toepassing is op het personeel van een volkenrechtelijke instelling.".

Art. 3. In artikel 120, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 december 1989 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juli 2007, worden de woorden "verordeningen van de Europese economische gemeenschap en van de wederkerigheidsovereenkomsten waarbij België partij is" vervangen door de woorden "Europese verordeningen of van een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is".

Art. 4. In artikel 144 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 juli 1972 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2014, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt:

"2° aan de gerechtigden anders dan deze bedoeld onder 1° die verblijven op het grondgebied van een land waar het werknemerspensioen hun, in toepassing van de Europese verordeningen of van een internationale overeenkomst die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de pensioenen van werknemers of zelfstandigen en waar België door gebonden is, zou kunnen worden uitbetaald.".

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT