Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen, de 3 octobre 2022

Artikel 1. Artikel 2, § 1 van koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen wordt aangevuld met een lid, luidende: "In uitzondering op het eerste lid bedraagt de vergoeding voor het opleidingsjaar van 1 juli 2022 tot 31 juni 2023 33.825,52 EUR."

Art. 2. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 3 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 55, § 1, gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen;

Gelet op het advies van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, gegeven op 27...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT