Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, de 20 juillet 2022

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 november 1994, 25 februari 2007 en 25 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het tweede lid worden de woorden "in militaire bijstand" vervangen door de woorden "in militaire bijstand,";

  2. het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

"In afwijking van het eerste lid, 1°, kan de Minister van Defensie de medaille uitzonderlijk toekennen voor opdrachten of operaties die een duur hebben van minder dan één maand.".

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2007, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie".

Art. 3. De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 20 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

L. DEDONDER

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 114;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT