Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting, de 21 août 2022

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de woorden "van 1 januari 2020 tot 31 juli 2022" worden vervangen door de woorden "van 31 juli 2022 tot 31 juli 2031";

  2. het getal "31" wordt vervangen door het getal "30".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2022.

Art. 3. De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Financiën en de Nationale loterij, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 21 augustus 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,

P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Financiën, belast met de Nationale loterij,

V. VAN PETEGHEM

De Minister van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. VERLINDEN

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 43/3, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 16 maart 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 april 2022 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris van Begroting, d.d. 24 mei 2022;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen verlengd met 15 dagen, die op 23 juni 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT