Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, de 26 juin 2022

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 februari 2016, in de kolom die de technische verpleegkundige verstrekkingen B1 bevat waarvoor geen voorschrift van de arts nodig is, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. bij punt 1. "Behandelingen", 1.1. "Ademhalingsstelsel", worden de woorden "Gebruik van en toezicht op toestellen voor gecontroleerde beademing" vervangen door de woorden "Gebruik van en toezicht op toestellen voor gecontroleerde en geassisteerde beademing ";

  2. in de Nederlandstalige versie van punt 5. "Fysische beveiliging", worden de woorden "Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging, toezicht" vervangen door de woorden "Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, isolatie, valpreventie, toezicht";

  3. punt 6. "Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose en de behandeling", wordt aangevuld met de woorden:

"Behandeling, verwerking, analyse en archivering van de gegevens van medische onderzoeken.

Beheer en onderhoud van materieel en producten in medische onderzoeks- en behandeldiensten.

Deelname aan de kwaliteitscontrole en -borging en toepassen van de beschermingsmaatregelen in onderzoeks- en behandeldiensten en -functies.".

Art. 2. In de bijlage I van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 februari 2016, in de kolom die de technische verpleegkundige verstrekkingen B2 bevat waarvoor een voorschrift van de arts nodig is, bij punt 1. "Behandelingen", 1.7. "Medicamenteuze toedieningen", worden de woorden "Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen:" aangevuld met een nieuwe streepje, luidende:

"- intraosseus.".

Art. 3. In de bijlage II van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 april 2019, bevattende de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, kunnen worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT