Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, de 30 juillet 2022

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 2020 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 2020, worden de woorden "Mevr. Sophie Wilmès, Vice-eersteminister en" vervangen door de woorden "Mevr. Hadja Lahbib,".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 juli 2022.

Art. 3. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te L'Ile-d'Yeu, 30 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

  1. DE CROO

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, de artikelen 43 en 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT