Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, de 20 juillet 2022

Artikel 1. In artikel 53 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in het eerste lid worden de woorden "moet conform zijn aan het model vastgesteld" vervangen door de woorden "bevat de identificatiegegevens van de patiënt en de zorgverlener, de substantiële gegevens en de gegevens die specifiek zijn voor het geval in kwestie goedgekeurd";

  2. tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende :

"Met de instemming van de gerechtigde die hem hiervoor de volmacht geeft, kan de arts, of een andere zorgverlener, de in het eerste lid bedoelde gegevens, die op het geneeskundig getuigschrift worden ingevuld, met inbegrip van de datum en de ondertekening van het attest, ook met behulp van een elektronisch proces aan de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de gerechtigde overmaken, onder de voorwaarden bepaald in uitvoering van artikel 5, 4°, a), van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen. De datum van opstelling van het geneeskundig getuigschrift dat met behulp van het voormelde elektronisch proces is overgemaakt, heeft dezelfde waarde als de datum van de poststempel. Deze wijze van verzending is beperkt tot de aangifte van de arbeidsongeschiktheden waarvan de duur veertien dagen overschrijdt, tot de aangifte van verlengingen van arbeidsongeschiktheid en tot de aangifte van hervallen in arbeidsongeschiktheid.".

Art. 2. In artikel 58bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 maart 1976 en vervangen bij het koninklijk besluit van 29 april 2020, wordt de bepaling onder b) aangevuld met de volgende woorden :

"of op de datum van opstelling van het getuigschrift dat met behulp van het elektronisch proces, bedoeld in artikel 53, tweede lid, is overgemaakt en waarvan de overmaking door het eHealth-platform is bevestigd.".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022 en is van toepassing op elke aangifte van arbeidsongeschiktheid, met inbegrip van de verlenging van arbeidsongeschiktheid en het herval in arbeidsongeschiktheid, die ten vroegste op 1 mei 2022 wordt verricht.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale zaken en de minister bevoegd voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT