Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, de 3 juillet 2022

Artikel 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, worden de woorden "artikelen 96 en 97" vervangen door de woorden "artikelen 96, 97 en 1031".

Art. 2. In artikel 1, eerste lid, 1° en 3° van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikelen 96 en 97" telkens vervangen door de woorden "artikelen 96, 97 en 1031".

Art. 3. In artikel 2, tweede lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten te voldoen en die krachtens deze artikelen in één kalenderjaar meer dan honderd berichten en lijsten heeft verstuurd" vervangen door de woorden "artikelen 96, 97 en 1031 van het Wetboek der successierechten te voldoen en die in één kalenderjaar krachtens de voormelde artikelen 96 en 97 meer dan honderd berichten en lijsten of krachtens voormeld artikel 1031 meer dan vijftig berichten heeft verstuurd".

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Art. 5. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 3 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek der successierechten, artikel 1031, vernummerd bij de besluitwet van 4 mei 1940 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT