Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, de 20 mai 2022

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Artikel 1. In artikel 6/1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 1997, 4 april 2003, 13 juni 2007, 1 maart 2009, 12 juli 2012 en 7 december 2016 wordt de eerste zin aangevuld met de woorden ", zonder daarbij de datum van 1 juli 2022 te overschrijden".

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Art. 2. In punt 1.6.1 van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandse tekst het woord "brutooppervlakte" vervangen door het woord "bruto-oppervlakte".

Art. 3. Punt 1.13 van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"1.13 Deelcompartiment : deel van een compartiment begrensd door wanden die de branduitbreiding vertragen en de geteisterde oppervlakte beperken.".

Art. 4. In punt 1.15 van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt in de Franse tekst het woord "structurels" telkens vervangen door het woord "structuraux".

Art. 5. In punt 2.1, eerste lid, 1° van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandse tekst het woord "informatiegegevens" vervangen door het woord "informatie".

Art. 6. Punt 2.2 van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

" 2.2 Specifieke beoordeling van de brandwerende deuren

§ 1. De brandweerstand van deuren wordt getest volgens de norm NBN EN 1634-1 en wordt geclassificeerd volgens de norm NBN EN 13501-2.

De brandweerstand van een deur wordt bewezen door de gegevens horende bij de CE-markering van het bouwproduct.

Bij gebrek aan CE-markering voor een brandwerende deur, dient deze deur bovendien te voldoen aan de volgende eisen:

 1. voor wat betreft de toleranties van breedte, hoogte, dikte en haaksheid, de minimumklassen volgens de norm NBN EN 1529:

  - na voorafgaande conditionering : klasse 1;

  - na blootstelling aan hoge vochtigheid : klasse 1;

  - na blootstelling aan lage vochtigheid : klasse 1;

 2. voor wat betreft de toleranties van algemene en plaatselijke vlakheid, de minimumklassen volgens de norm NBN EN 1530:

  - na voorafgaande conditionering : klasse 3;

  - na blootstelling aan hoge vochtigheid : klasse 2;

  - na blootstelling aan lage vochtigheid : klasse 2;

 3. voor wat betreft de eisen van mechanische weerstand, de minimumklassen volgens de norm NBN EN 1192:

  - in niet-industriële toepassingen: klasse 1;

 4. voor wat betreft de mechanische duurzaamheid: de minimumklasse 4 volgens de norm NBN EN 12400.

  Voor de eisen onder 1° en 2° zijn de klimatologische omstandigheden van temperatuur en vochtigheid vastgelegd in NBN EN 1294.

  De brandwerende deuren maken, met betrekking tot de vereisten inzake brandweerstand en de minimale vereisten bepaald in punt 2° het voorwerp uit van een beoordeling. De beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties worden uitgevoerd volgens het systeem 1 beschreven in punt 1.2 van de bijlage V van de Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten.

  § 2. De brandwerende deuren worden geplaatst volgens de plaatsingsvoorwaarden waarvoor ze hun classificatie inzake brandweerstand bekomen hebben. ".

  Art. 7. In punt 3.1 van bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. in eerste lid worden de woorden "(NBN EN 13501-1)" ingevoegd tussen de woorden "Het classificatiesysteem van de kenmerken inzake de reactie bij brand van de bouwproducten" en de woorden "wordt beschreven in de hierna vermelde tabellen 1, 2 en 3";

 6. in tabel 1, laatste rij, wordt de cel met de woorden "Geen prestatie bepaald" vervangen door de volgende 3 cellen:

  "

  NBN EN ISO 11925-2(8): Blootstelling = 15s Fs > 150 mm binnen 20 s NBN EN ISO 11925-2(8):
  Exposition = 15s
  Fs > 150 mm en 20 s

  ";

 7. in tabel 2, laatste rij, wordt de cel met de woorden "Geen prestatie bepaald" vervangen door de volgende 3 cellen:

  "

  NBN EN ISO 11925-2(8):
  Blootstelling = 15s
  Fs > 150 mm binnen 20 s NBN EN ISO 11925-2(8):
  Exposition = 15s
  Fs > 150 mm en 20 s

  ";

 8. in tabel 3, laatste rij, wordt de cel met de woorden "Geen prestatie bepaald" vervangen door de volgende 3 cellen:

  "

  NBN EN ISO 11925-2(8):
  Blootstelling = 15s
  Fs > 150 mm binnen 20 s NBN EN ISO 11925-2(8):
  Exposition = 15s
  Fs > 150 mm en 20 s

  ".

  Art. 8. In punt 3.2, eerste lid, 2°, a), van bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 9. de afkortingen "NBN" worden telkens opgeheven;

 10. de afkortingen "ISO/IEC" worden ingevoegd tussen de afkorting "EN" en het nummer "17000".

  Art. 9. In punt 3.4 van bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 11. in het eerste lid worden de woorden "van de tabellen I, II, III en IV" opgeheven;

 12. het tweede lid wordt vervangen als volgt:

  "De invloed van de onderliggende lagen moet echter niet beoordeeld worden als deze beschermd worden door een bouwelement met een brandbeschermingsvermogen K of een brandwerendheid EI die voldoet aan de vereisten van de onderstaande tabel 4. Het brandbeschermingsvermogen en de brandwerendheid worden vastgelegd volgens de norm NBN EN 13501-2.";

 13. in tabel 4, tweede rij worden de woorden "K2 30" aangevuld met de woorden "of EI 30" en worden de woorden "K2 10" aangevuld met de woorden "of EI 15".

  Art. 10. Punt 3bis.1 van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

  " 3bis.1 [Indeling van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde]

  Het classificatiesysteem van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij brand vanaf de buitenzijde (NBN EN 13501-5) wordt hieronder beschreven:

  SYMBOLEN

  De indelingen volgens de vier testmethoden zijn:

  - CEN/TS 1187:2013 test 1: XROOF (t1), waarbij t1 = alleen vliegvuur;

  - CEN/TS 1187:2013 test 2: XROOF (t2), waarbij t2 = vliegvuur + wind;

  - CEN/TS 1187:2013 test 3: XROOF (t3), waarbij t3 = vliegvuur + wind + straling,

  - CEN/TS 1187:2013 test 4: XROOF (t4) waarbij t4 = vliegvuur + wind + extra stralingswarmte

  TE: kritische vlamuitbreidingstijd buitenzijde

  Tp: kritische doorbrandtijd

  CEN/TS 1187:2013 test 1 Klasse Indelingscriteria
  BROOF (t1) Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:
  - vlamuitbreiding buiten- en binnenzijde naar boven toe 2,5 x 10-5 m2;
  - de som van de oppervlakken van de brandgaten -3 m2;
  - de zijwaartse branduitbreiding in het dakvlak bereikt de randen van de meetzone niet;
  - geen interne smeulbrand;
  - maximale radius van de branduitbreiding op "horizontale daken", aan binnen- en buitenzijde ROOF (t1)
  Geen prestatie bepaald

  CEN/TS 1187:2013 test 2 Klasse Indelingscriteria
  BROOF (t2) Voor beide testseries bij een windsnelheid van 2 m/s en 4 m/s:
  - gemiddelde beschadigde lengte van de dakbedekking en het dakbeschot ≤ 0,550 m;
  - maximaal beschadigde lengte van de dakbedekking en het dakbeschot ≤ 0,800 m.
  FROOF (t2) Geen prestatie bepaald

  CEN/TS 187:2013 test 3 Klasse Indelingscriteria
  BROOF (t3) TE ≥ 30 min en Tp ≥ 30 min
  CROOF (t3) TE ≥ 10 min en TP ≥ 15 min
  DROOF (t3) TP > 5 min
  FROOF (t3) Geen prestatie bepaald

  CEN/TS 1187:2013 test 4 Klasse Indelingscriteria
  BROOF (t4) Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:
  - Geen penetratie van het daksysteem binnen 1 uur
  - Tijdens de voorproef, na het wegnemen van de proefvlam, branden de proefstukken gedurende ROOF (t4)
  Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:
  - Geen penetratie van het daksysteem binnen 30 min.
  - Tijdens de voorproef, na het wegnemen van de proefvlam, branden de proefstukken gedurende ROOF (t4)
  Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:
  - Penetratie van het daksysteem binnen 30 min., maar niet tijdens
  de voorafgaande vlamproef
  - Tijdens de voorproef, na het wegnemen van de proefvlam, branden de proefstukken gedurende ROOF (t4)
  Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:
  - Penetratie van het daksysteem binnen 30 min, maar niet tijdens de voorafgaande vlamproef
  - Vlamuitbreiding is ongecontroleerd
  FROOF (t4) Geen prestatie bepaald

  "

  Art. 11. In punt 3bis.2 van bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 14. in punt 1° wordt in de Nederlandse tekst het woord "informatiegegevens" vervangen door het woord "informatie";

 15. in punt 2° worden de woorden "bij gebrek aan CE-markering" aangevuld met de woorden "of bij gebrek aan informatie over het brandgedrag van de volledige dakopbouw bij de CE-markering";

 16. in het punt 2°, a) worden de afkortingen "NBN" telkens opgeheven en wordt de afkorting "ISO/IEC" ingevoegd tussen de afkorting "EN" en het nummer "17000";

 17. in het punt 2°, b) worden de woorden "getest werden volgens de beproevingen die beschreven zijn in" vervangen door de woorden "beoordeeld werden volgens".

  Art. 12. Punt 4.1 van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

  "4.1 Stookafdeling : geheel bestaande uit het stooklokaal en de eventuele brandstofopslagruimte(s) die erbij horen.".

  Art. 13. Punt 4.2 van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

  "4.2 Stooklokaal : lokaal waarin één of meerdere verbrandingstoestellen bestemd voor de centrale verwarming of voor de productie van warm water geïnstalleerd zijn.".

  Art. 14. Punt 4.3 van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

  "4.3 Brandstofopslagruimte: lokaal bestemd om een vaste, vloeibare of gasvormige brandstof in op te slaan waarvan de totale brandlast van de opgeslagen brandstof meer dan 15 GJ bedraagt.".

  Art. 15. In bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt een punt 4.11 ingevoegd luidende:

  "4.11...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT