Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen, de 17 mars 2022

Artikel 1. In artikel 9 van het koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "15 februari van het jaar van gebruik" vervangen door de woorden "31 mei van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van gebruik" ;

  2. in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "30 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van gebruik" vervangen door de woorden "15 februari van het jaar van gebruik".

Art. 2. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 17 maart 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,

D. CLARINVAL

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001, en 4°, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen;

Gelet op het advies 70.317/3 van de Raad van State, gegeven op 16 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Wij hebben de eer Uwe Majesteit het hierbij gevoegde ontwerp van koninklijk besluit ter ondertekening voor te leggen.

Dit ontwerp heeft betrekking op een eis waarvoor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (controles) alleen bevoegd is.

Dit ontwerp strekt ertoe een formuleringsfout te corrigeren in artikel 9 van het KB van 22 februari 2021 betreffende de termijnen van de aangifteplicht voor het gebruik van hoevepootgoed. In de huidige versie is er immers een incoherentie in deze data.

Om aan de huidige onjuiste eisen te voldoen, zou een aangifte moeten worden gewijzigd voordat ze wordt ingediend.

In zijn advies 70.317/3 van 16 november 2021 (zie bijlage 3) besluit de Raad van State dat de wijziging in dit ontwerp enkel kan worden uitgevoerd op voorwaarde dat het samenwerkingsakkoord van 5 januari 2021 tussen de Ministers van Landbouw van de Federale Staat en de gewesten "inzake de verdeling van opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten" de goedkeuring heeft gekregen van de parlementsleden van de federale staat en van elk van de drie gewesten respectievelijk via een wet, een decreet of een ordonnantie.

In zijn advies 67.693/1/V van 14 augustus 2020 betreffende het KB van 22 februari 2021 had de Raad van State reeds dezelfde conclusies getrokken voor de hoofdstukken III en IV van dit besluit, met inbegrip van artikel 9 dat het voorwerp uitmaakt van dit ontwerp van rechtzetting...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT