Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, de 29 mars 2022

Artikel 1. Bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. De § 5 wordt aangevuld met de volgende alinea :

  Het bedrag van 118 k euro voorzien als reserve voor Wallonië in bovenvermelde bijlage 5 wordt toegewezen aan de financiering van de studie "Dinant-Givet". Bijgevolg wordt een bedrag van 33 k euro voor de NMBS in 2022 en van 85 k euro voor Infrabel in 2023 toegevoegd aan hun subsidie "Bijkomende financiering GEN en prioritaire infrastructuren".

 2. Een § 6 wordt ingevoegd, die als volgt luidt:

  Een bedrag van 20.000 k euro wordt overgedragen in 2022 van de investeringssubsidie van Infrabel naar de exploitatiesubsidie van Infrabel.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 29 maart 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Mobiliteit,

  G. GILKINET

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 5, § 3, derde lid;

  Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden;

  Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse, gezien de hoogdringendheid gemotiveerd door de omstandigheid dat het nodig is om Infrabel in staat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT