Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoeding voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, de 15 mai 2022

Artikel 1. In artikel 3 van koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoeding voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 april 1995 en van 16 juni 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in het eerste lid, littera 1°, wordt de formule "(4.226,2 mio F - (50 F x X) - (4.226,2 mio F x 0,065 x Y)) x k1 x k2" vervangen door de formule "(104.764.761 euro - (1,2395 euro x X) - (104.764.761 euro x 0,065 x Y)) x k1 x k2";

 2. in het eerste lid, littera 2°, wordt de formule "(4.226,2 mio F + (100 F x X) + (4.226,2 mio F x 0,050 x Y)) x k1 x k2" vervangen door de formule "(104.764.761 euro + (2,4789 euro x X) + (104.764.761 euro x 0,050 x Y)) x k1 x k2";

 3. tussen het eerste en het tweede lid, worden drie nieuwe leden ingevoegd, die luiden als volgt :

  "In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt, indien het aantal aanvaarde gevallen daalt in vergelijking met het aantal gevallen dat in 1991 werd aanvaard, voor het dienstjaar 2022 de vergoeding vastgesteld door toepassing van de volgende formule :

  (104.764.761 euro - (1,2395 euro x X) - (104.764.761 euro x 0,05075 x Y)) x k1 x k2;

  In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt, indien het aantal aanvaarde gevallen daalt in vergelijking met het aantal gevallen dat in 1991 werd aanvaard, voor het dienstjaar 2023 de vergoeding vastgesteld door toepassing van de volgende formule :

  (104.764.761 euro - (1,2395 euro x X) - (104.764.761 euro x 0,05091 x Y)) x k1 x k2;

  In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt, indien het aantal aanvaarde gevallen daalt in vergelijking met het aantal gevallen dat in 1991 werd aanvaard, vanaf het dienstjaar 2024 de vergoeding vastgesteld door toepassing van de volgende formule :

  (104.764.761 euro - (1,2395 euro x X) - (104.764.761 euro x 0,05107x x Y)) x k1 x k2;";

 4. in het tweede lid, dat het vijfde lid wordt, worden tussen de woorden "eerste" en "lid" de woorden ", tweede, derde en vierde" ingevoegd.

  Art. 2. In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit van 16 september 1991 worden de woorden "103 miljoen frank" vervangen door de woorden "2.553.303 euro".

  Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 15 mei 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT