Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de 27 mars 2022

Artikel 1. In artikel 3, van het koninklijk besluit van 10 november 2005 ter vastlegging van de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. paragraaf 1, eerste alinea, wordt vervangen door de volgende tekst : "De prestaties bedoeld in artikel 2, die niet specifiek getarifeerd zijn conform de bijlagen bij dit besluit of conform de besluiten genomen in uitvoering van paragraaf 2, zijn onderworpen aan het algemeen tarief van 27,84 EUR per aangevat halfuur per persoon en van 39,84 EUR indien ze reglementair moeten uitgevoerd worden door een houder van een universitair diploma of gelijkgestelde."

 2. paragrafen 4 en 5 worden ingevoegd luidende als volgt:

  " § 4. In afwijking van paragraaf 1, kan het Agentschap aan een operator een ontheffing verlenen van de retributie op grond van de bijlagen bij dit besluit of op grond van de besluiten genomen krachtens paragraaf 2, voor een door de operator aangeduide plaats. De ontheven prestaties worden gelijkgesteld aan niet specifiek getarifeerde prestaties zoals bedoeld in paragraaf 1. De beslissing wordt genomen op vraag van de operator overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf. In deze beslissing stelt het Agentschap tevens de praktische modaliteiten vast.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing wordt verleend aan de operator indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 3. in functie van de activiteiten van de operator, worden de aan retributies onderworpen prestaties op regelmatige en ononderbroken wijze verleend op de door de operator aangeduide plaatsen,

 4. het bedrag van de retributie overeenkomstig de bijlagen bij dit besluit of overeenkomstig de besluiten genomen krachtens paragraaf 2, wordt uitsluitend bepaald op basis van de aanwezigheid van door het Agentschap aangeduide agenten.

  De in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt bij aangetekende zending of via elk ander middel dat een vaste datum toekent aan de verzending ingediend. Deze is vergezeld van een formulier waarvan het Agentschap het model vaststelt en op zijn website publiceert.

  Op straffe van onontvankelijkheid is het in het derde lid bedoelde formulier ondertekend, deugdelijk ingevuld en bevat het minstens de volgende elementen:

 5. een voorstel van praktische modaliteiten die tenminste het volgende inhouden:

  1. een realistische planning van de prestaties;

  2. de periodes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT