Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties, de 28 janvier 2022

Artikel 1. In artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden ", in de loop van het vorige kalenderjaar," ingevoegd tussen de woorden "duikmeester die" en de woorden "de prestaties";

  2. in het derde lid worden de woorden "aan boord van een gecommissioneerde vlooteenheid en die" vervangen door de woorden "waaraan het verrichten van duikprestaties verbonden is en die, in de loop van het vorige kalenderjaar,".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 28 januari 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

L. DEDONDER

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 9bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-533 van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT