Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loopbaanonderbreking voor mantelzorg, de 15 novembre 2021

Artikel 1. In deel VIII, titel XV, RPPol, wordt een artikel VIII.XV.5bis ingevoegd, luidende:

"Art. VIII.XV.5bis. § 1. In toepassing van artikel 99, vierde lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, zijn de bepalingen voorzien in artikel 100ter en 102ter van de genoemde herstelwet van 22 januari 1985, van toepassing op de personeelsleden.

§ 2. Het personeelslid, met uitzondering van het contractuele personeelslid, dat zijn loopbaan met toepassing van dit artikel onderbreekt, ontvangt maandelijks van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een uitkering die gelijk is aan de uitkering die voorzien is voor de personeelsleden, met uitzondering van het contractuele personeelslid, die het stelsel van de loopbaanonderbreking voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, bedoeld in artikel 117, § 3, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, genieten.

§ 3. Het contractuele personeelslid dat zijn loopbaan met toepassing van dit artikel onderbreekt, ontvangt maandelijks van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een uitkering die gelijk is aan de uitkering die voorzien is voor de contractuele personeelsleden die het stelsel van de loopbaanonderbreking voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, bedoeld in artikel VIII.XV.4, § 1, genieten.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 15 november 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

  1. VERLINDEN

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 99, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2000, artikel 100ter, hersteld bij de wet van 17 mei 2019, en artikel 102ter, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2019;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT