Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, de 6 septembre 2021

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling.

Artikel 1. Dit besluit heeft als doel de in de aanhef van dit besluit vermelde koninklijke besluiten in overeenstemming te brengen met de technische wijzigingen die volgen uit de oplevering en ingebruikname van de nieuwe online informaticatoepassing ("Gestautor") van de bevoegde dienst, bedoeld in artikel 2, 34°, van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Art. 2. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden wordt aangevuld met de bepaling onder 37°, luidende :

"37° Gestautor : online informaticatoepassing van de bevoegde dienst, die bereikbaar is via de website van de bevoegde dienst.".

Art. 3. In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. de eerste zin wordt vervangen als volgt :

  "Voor elk biocide wordt, door middel van een elektronisch dossier in Gestautor, een aanvraag ingediend." ;

 2. de tweede zin wordt opgeheven.

  Art. 4. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 3. in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "per aangetekend schrijven" opgeheven ;

 4. in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "per aangetekend schrijven" vervangen door het woord "onverwijld" ;

 5. in paragraaf 4 worden de woorden "verzending van het aangetekend schrijven" vervangen door de woorden "mededeling van".

  Art. 5. In artikel 17, vierde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "per gewone post" vervangen door de woorden "per e-mail".

  Art. 6. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 6. in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "per e-mail" ingevoegd tussen de woorden "vergunning voor parallelhandel" en de woorden "in bij de bevoegde dienst" ;

 7. in paragraaf 8, worden de woorden "bij een ter post aangetekende brief" vervangen door het woord "onverwijld".

  Art. 7. In artikel 24, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "een elektronisch dossier, beschikbaar op de website van de bevoegde dienst" vervangen door de woorden "een aanvraag overeenkomstig artikel 7".

  Art. 8. In artikel 28, § 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de onder 4°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12° en 14° vermelde informatie" vervangen door de woorden "de onder 5°, 7°, 9°, 11°, 12°, 13° en 15° vermelde informatie".

  Art. 9. In artikel 31 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt :

  "De bevoegde dienst vraagt deze aangifte jaarlijks op via Gestautor.".

  Art. 10. In artikel 33, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de volgende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT