Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines, de 14 août 2021

Artikel 1. In artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines, wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt:

"4° de norm NBN EN 16734, met uitzondering van het FAME-gehalte - Diesel bevattende minimaal 7,5 en maximaal 10 volumeprocent FAME.".

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt:

"Zonder afbreuk te doen aan het facultatief gelijktijdig gebruik van merken of alle andere commerciële benamingen, wordt één van de volgende benamingen aangeduid op alle documenten bestemd voor de verkoop en de levering, conform de merktekens voorzien in de norm NBN EN 16942 en vermeld als volgt:

  1. gasolie-diesel B7 gebruikt voor de wegentoepassingen;

  2. gasolie-diesel B7 gebruikt voor de niet voor de weg bestemde toepassingen;

  3. gasolie-diesel B10 gebruikt voor de wegentoepassingen;

  4. gasolie-diesel B20 gebruikt voor de wegentoepassingen;

  5. gasolie-diesel B30 gebruikt voor de wegentoepassingen;

  6. gasolie-diesel XTL gebruikt voor de wegentoepassingen;

  7. benzine E5 gebruikt in het wegvervoer;

  8. benzine E5 gebruikt in niet voor de weg bestemde toepassingen;

  9. benzine E10 gebruikt in het wegvervoer;

  10. benzine E10 gebruikt in niet voor de weg bestemde toepassingen.".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Middenstand en de minister bevoegd voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te l'Ile d'Yeu, 14 augustus 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,

P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Middenstand,

D. CLARINVAL

De Minister van Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1° en 3° en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VI.9, § 1, 2° ;

Gelet op koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT