Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn, de 29 août 2021

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 1999, worden volgende wijzigingen aangebracht:

 1. paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

  " § 1. Dit besluit is van toepassing op de:

  1. militair en kandidaat-militair in werkelijke dienst;

  2. aalmoezenier en moreel consulent van het Ministerie van Landsverdediging.";

 2. paragraaf 2 wordt opgeheven.

  Art. 2. In hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 1 vervangen als volgt:

  "Afdeling 1. - Stelsel toepasselijk in geval van overlijden".

  Art. 3. Artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 1999, wordt vervangen als volgt:

  "Art. 2. In geval van overlijden van de militair wordt een forfaitaire vergoeding ter compensatie van begrafeniskosten van 575 euro toegekend.

  Het voornoemde bedrag wordt aangepast overeenkomstig met de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Het bedrag komt overeen met de spilindex 138,01 (basis 1981 = 100).".

  Art. 4. Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016, wordt vervangen als volgt:

  "Art. 3. In afwijking van artikel 5 van het koninklijk besluit van 16 december 1969 tot regeling van de tegemoetkoming van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van sommige militairen en sommige van hun familieleden, kan deze forfaitaire vergoeding gecumuleerd worden zonder toepassing van het maximumbedrag bepaald in artikel 2, § 3, van hetzelfde besluit.".

  Art. 5. In hoofdstuk II van hetzelfde besluit, wordt afdeling 2, die de artikelen 4 tot 7 bevat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 maart 1991, 22 november 1999 en 29 januari 2016, opgeheven.

  Art. 6. In artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016, worden de woorden ", binnen de grenzen door hem gesteld en mits het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën" opgeheven.

  Art. 7. Het ministerieel besluit van 2 juli 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn, wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT