Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1970 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de zeevisserij en tot vaststelling van het aantal leden, de 21 juillet 2021

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 december 1970 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de zeevisserij en tot vaststelling van het aantal leden worden de woorden "en/of ter visserij op de Westerschelde" ingevoegd tussen de woorden "het varend personeel ter zeevisserij" en de woorden "; het walpersoneel der rederijen".

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 21 juli 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1970 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de zeevisserij en tot vaststelling van het aantal leden;

Gelet op het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2019;

Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT