Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen, de 6 août 2021

Artikel 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen, worden de woorden "schadelijke organismen" vervangen door het woord "quarantaineorganismen".

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 2° /1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 februari 2013 en bekrachtigd bij de wet van 15 december 2013, vervangen als volgt:

"2° /1 "producent van hoevepootgoed": natuurlijke of rechtspersoon die op het Belgisch grondgebied niet-gecertificeerde pootaardappelen teelt die uitsluitend voor zijn eigen gebruik bestemd zijn voor de productie van consumptieaardappelen of van hoevepootgoed;".

Art. 3. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Art. 2. Bij ontstentenis van een jaarlijkse aanvraag bedoeld in artikel 72, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad, moeten de producenten van consumptieaardappelen bij de Dienst elk jaar tegen uiterlijk 31 mei oprecht en volledig aangifte doen van hun areaal consumptieaardappelen.".

Art. 4. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van 16 december 2015 en bij het koninklijk besluit van 17 mei 2018, worden de woorden

"tengevolge van de door de Dienst opgelegde maatregelen in het kader van de strijd tegen de volgende schadelijke organismen:

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

- Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff ) Davis et al.,

- Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

- Potato spindle tuber viroid."

vervangen door de woorden

"tengevolge van de door de Dienst opgelegde maatregelen in het kader van de strijd tegen de volgende quarantaineorganismen:

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.,

- Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al.,

- Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.,

- Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

- Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT