Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen, de 14 août 2021

Artikel 1. In artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 mei 2019, wordt het getal "349,77" vervangen door het getal "353,27".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021.

Art. 3. De minister bevoegd voor sociale zaken en de minister bevoegd voor zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te l'Ile d'Yeu, 14 augustus 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

 1. VANDENBROUCKE

  De Minister van Zelfstandigen,

 2. CLARINVAL

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 18bis, § 4, ingevoegd bij de wet van 6 september 2018;

  Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen;

  Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, gegeven op 18 mei 2021;

  Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 mei 2021;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 9 juni 2021;

  Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

  Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen en de Centrale Raad voor het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT